Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób Sprzedaży prowadzonej przez Berani Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.beranicosmetics.com (zwanego dalej: „Sklepem”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Berani sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Sklep internetowy beranicosmetics.com, działający pod adresem www.beranicosmetics.com oraz sprzedaż w nim towarów drogą elektroniczną, prowadzone są przez spółkę prawa handlowego pod firmą Berani Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy) pod numerem 0000736258 (REGON: 380517800, NIP: 5252753598), dalej zwaną „Sprzedającym”.
 2. Adresem elektronicznym sklepu internetowego Sprzedającego jest: www.beranicosmetics.com
 3. Adres mailowy Sprzedającego to office@beranicosmetics.com
 4. Obsługa sklepu internetowego dostępna jest dla Klientów wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach: 9:00 – 17:00.
 5. Sprzedaż towarów drogą elektroniczną odbywa się w oparciu i zgodnie z:
  • ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z póź. zm.);
  • ustawą z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z póź. zm.);
  • ustawą z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2014 r. poz. 121 z póź. zm.);
  • niniejszym Regulaminem, który wydany został w trybie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin określa:
  • rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • zasady korzystania ze sklepu internetowego Sprzedającego;
  • warunki i tryb zawierania umów Sprzedaży drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedającym a Klientem;
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Klienta w ramach sklepu internetowego
  • ceny i warunki płatności kupowanego Towaru;
  • warunki oraz sposób i termin dostawy zakupionego Towaru;
  • warunki i tryb rozwiązywania/odstępowania od Umowy Sprzedaży przez Klienta;
  • warunki i tryb rozwiązywania Umowy Sprzedaży przez Sprzedającego;
  • tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Towarów;
  • tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • wymagania techniczne, pod stronie Klienta, niezbędne dla realizacji tych usług;
  • politykę prywatności i bezpieczeństwo danych Klienta;
  • prawo rządzące Umową Sprzedaży oraz właściwość miejscową sądu rozpatrującego ewentualny spór pomiędzy Sprzedającym a Klientem.
 7. Klient może uzyskać treść niniejszego Regulaminu w każdym czasie przy wykorzystaniu odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.beranicosmetics.com
 8. Klient dokonuje akceptacji Regulaminu w sposób wskazany w rozdziale IV pt. „Warunki i tryb zawierania Umów Sprzedaży”.

II. DEFINICJE

 1. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedającego, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Umowie Sprzedaży.
 2. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedający w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
  – firmę kurierską;
  – operatora skrytek pocztowych (paczkomat) – o ile taka opcja jest w danej chwili możliwa do wyboru przez Klienta w Sklepie.
 3. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży.
 4. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedającego, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą w Sklepie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.
 7. Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.beranicosmetics.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 8. Towar – produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu.
 9. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone Sprzedającemu w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę danego Towaru.
 11. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Towaru(ów) na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu w wyniku oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu do realizacji Zamówienia Klienta (oraz pod warunkiem, w przypadku wyboru płatności online, że zamówienie zostanie opłacone).

III. REJESTRACJA

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja Klienta w Sklepie nie jest obowiązkowa. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającego poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Rejestracja umożliwia logowanie Klienta do Sklepu na stronie www.beranicosmetics.com.
 6. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedającym Umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedającego. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

IV. WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.beranicosmetics.com, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na tejże stronie, w tym podanie danych wskazanych tamże jako obowiązkowych.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. Po wypełnieniu przez Klienta wszystkich pól w żądane dane, wyświetlone zostanie podsumowanie składanego Zamówienia zawierające opis wybranych Towarów, ich łączną cenę oraz wszystkie inne koszty związanych z jego realizacją.
 5. Do momentu naciśnięcia pola potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych także w zakresie wyboru Towaru postępując zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami.
 6. Przed wysłaniem Zamówienia (poprzez naciśnięcie pola potwierdzającego jego złożenie) Klient potwierdza także, że akceptuje treść Regulaminu.
 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. Zamówienie Klienta traktowane jest (o ile jest zgodne z Regulaminem) jako oferta zakupu Towarów.
 9. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o rezygnacji z zawarcia Umowy Sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać Konsumenta.
 10. Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 11. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z momentem wysłania oświadczenia przez Sprzedającego z jego systemu informatycznego na wskazany przez Klienta jego adres internetowy potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji (z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru płatności online, dla zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest, aby zamówienie zostało opłacone), które to oświadczenie Sprzedający wysyła najpóźniej w następnym dniu roboczym po wpływie Zamówienia.
 12. Sprzedający może odmówić zawarcia Umowy Sprzedaży z osobą, która nie ukończyła 18 lat, o czym potencjalny Klient zostanie powiadomiony.
 13. Sprzedający może wprowadzić limit ilości sztuk zakupu Towaru. Sprzedający może odmówić Klientowi zawarcia Umowy Sprzedaży, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub wszystkich Towarów, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd Sprzedającego;
  • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego jako zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.
 14.  Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez korzystanie ze wskazanych urządzeń i oprogramowania;
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi w Polsce, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

V. WARUNKI I TRYB ROZWIĄZYWANIA/ODSTĘPOWANIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTA

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z zastrzeżeniem poniższych postanowień).
 2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient, domownik Klienta lub wskazana przez niego osoba trzecia, odebrała przesyłkę z Towarem od Dostawcy.
 3. Klient, aby skutecznie odstąpić od Umowy Sprzedaży musi złożyć Sprzedającemu pisemne jednoznaczne oświadczenie o tym odstąpieniu, które należy wysłać pocztą na adres Sprzedającego (Aleja Jana Pawła II 22, kod 00-133, Warszawa) lub przesłać oświadczenie pocztą elektroniczną (adresy podane są w rozdziale I Regulaminu). Oświadczenie Klienta musi zawierać informacje wskazane w formularzu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, którego ustawowy wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. Klient może (ale nie ma takiego obowiązku) wykorzystać, do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, formularz, o którym mowa powyżej.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający niezwłocznie wyśle Klientowi, na trwałym nośniku np. pocztą elektroniczną, potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
 7. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał przedmiotowe oświadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedający zwraca Klientowi całą otrzymaną należność oraz koszty dostarczenia Towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu wysyłki oferowanego przez Sprzedającego.
 9. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 12 poniżej).
 10. Zwrot należności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaką zastosowała Klient płacąc za kupiony Towar, chyba że Strony uzgodnią inne rozwiązanie.
 11. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar na swój koszt niezwłocznie, ale nie później niż wciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, za pośrednictwem poczty lub innego uzgodnionego przewoźnika. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Aleja Jana Pawła II 22, kod 00-133, Warszawa, z dopiskiem Berani.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem należności Klientowi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 14. Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 395 Kodeksu Cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedającemu. Powyższe Umowne prawo odstąpienia jest niezależne, nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta, opisanego w pkt. 1 i 2 powyżej.

VI. WARUNKI I TRYB ROZWIĄZYWANIA UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO

 1. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności w systemie PayU – Sprzedający może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli należność nie wpłynie na jego konto w ciągu 7 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Oświadczenie Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wysyłane jest Klientowi pocztą elektroniczną.

VII.  TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO TOWARÓW

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta (będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksy Cywilnego) z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad.
   Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad.
  • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 3. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty wymiany ponosi Sprzedający.
 4. Reklamacje należy kierować na następujący adres  Sprzedającego: Aleja Jana Pawła II 22, 00-133, Warszawa. Sprzedający rozpatrzy je w ciągu 14 dni.
 5. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedający.

VIII.  TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedający zapewnia, że podejmie działania, aby Sklep działał poprawnie biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy technicznej i wykorzystywanego sprzętu oraz oprogramowania, usuwając wszelkie ew. nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego, w szczególności nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu. Klienci mogą zgłaszać reklamacje pisemnie na adres Sprzedającego (Aleja Jana Pawła II 22, kod 00-133, Warszawa lub na adres: office@beranicosmetics.com podając ich opis i datę wystąpienia.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej takiej reklamacji w terminie 14 dni lub innym terminie, o którym poinformuje Klienta. Sprzedający usunie wskazane nieprawidłowości w najkrótszym technicznie możliwym terminie.

IX. ZASADY PRZELAZANIA I KORZYSTANIA Z KODU RABATOWEGO

1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji.
2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie. 
3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Zastosuj kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu. 
4. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową lub kwotową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego
5. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
6. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności. 

X. PRZETWARZANIE DANYCH

W celu jak najlepszego funkcjonowania naszego serwisu internetowego, a także aby prezentować Ci ofertę w jak największym stopniu dopasowaną do Twoich preferencji i zainteresowań, gromadzimy uzyskane podczas przeglądania przez Ciebie serwisu www.beranicosmetics.com dane, takie jak:

1.     Informacje o urządzeniu, z którego korzystasz,

2.     Wykorzystywane do przeglądania aplikacje,

3.     Sposoby korzystania z serwisu,

4.     Lokalizacje, a także informacje zawarte w „plikach cookies”.

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.
Strona www.beranicosmetics.com wykorzystuje pliki cookies głównie w celu rozpoznawania Twoich osobistych preferencji i zapamiętywania Twoich ostatnich ustawień. Stosowane przez serwis pliki cookies pozwalają na rozpoznanie Twojego komputera w czasie kolejnej wizyty w serwisie i ich głównym zadaniem jest ułatwienie korzystania Ci z serwisu. Ułatwienie to polega na tym, że dane zebrane za pośrednictwem cookies łączymy z unikalnym ID Twojego komputera i/lub stworzonym przez Ciebie profilem w naszym serwisie www.beranicosmetics.com, jak również historią Twoich zakupów, dzięki czemu możemy kierować do Ciebie bardziej spersonalizowany przekaz marketingowy, oparty na historii Twojej interakcji z naszym serwisem.
Informujemy, że dane zbierane za pośrednictwem cookies wykorzystujemy również w celu prezentowania spersonalizowanych reklam na zewnętrznych stronach internetowych oraz przekazujemy zewnętrznym partnerom, którzy na nasze zlecenie realizują działania marketingowe z wykorzystaniem różnych platform i narzędzi. Wykorzystują one pliki cookies, sygnały nawigacyjne, unikalne ID komputera i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z naszej strony internetowej i innych miejsc w Internecie oraz używają ich do kierowania spersonalizowanego przekazu marketingowego. Informacje o sposobie i zakresie wykorzystywania danych przez te platformy i narzędzia dostępna jest na ich stronach internetowych, w stworzonych przez nie politykach prywatności. Lista tych platform i narzędzi stale ulega modyfikacjom, na chwilę obecną można wśród nich wyróżnić:

·       Google Analytics (więcej informacji na stronie policies.google.com/privacy, dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics – tools.google.com),
·       QuarticON (więcej informacji na stronie quarticon.com/privacy-statement),
·       Facebook (więcej informacji na stronie pl-pl.facebook.com/privacy/explanation),
·       Clickonometrics (więcej informacji na stronie ccx360.com),
·       TradeTracker (więcej informacji na stronie tradetracker.com/pl/privacy-policy),
·       Inis (więcej informacji na stronie inis.pl/polityka-prywatnosci/),
·       Google Ads (więcej informacji na stronie policies.google.com/privacy),
·       Onaudience (więcej informacji na stronie onaudience.com/privacy-policy),
·       Adform (więcej informacji na stronie adform.pl),
·       Google Marketing Platform (więcej informacji na stronie policies.google.com/privacy).
Pamiętaj o tym, że pliki cookies przetwarzamy wyłącznie za Twoją zgodą. W każdej chwili możesz wycofać bądź ponownie wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies. W tym celu wystarczy, że dokonasz zmian w ustawieniach swojej przeglądarki. Poniżej znajdują się linki do stosownych instrukcji dla najpopularniejszych przeglądarek:
·       Microsoft Edge
·       Internet Explorer
·       Mozilla Firefox
·       Chrome
·       Safari

Załączniki:

 1. Formularz zwrotu.

Formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta konsumenta produktów Berani

Adres zwrotu:

Berani Sp. z o.o.

Aleja Jana Pawła II 22

00-133, Warszawa

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży następujących rzeczy:

1. …………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………………………………

Data zawarcia Umowy: ……………………………

Data odbioru rzeczy: ……………………………….

Dane konsumenta:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………..

Podpis: ………………………………………

Data: ………………………………………….