Polityka prywatności

Berani Sp. z o.o.

 z dnia 1.09.2020 r. („Polityka Prywatności”)

1. Administratorem danych osobowych jest Berani Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy) pod numerem 0000736258 (REGON: 380517800, NIP: 5252753598),. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: office@beranicosmetics.com
2. Administrator danych osobowych wyznacza Inspektora Danych Osobowych. Inspektorem Danych Osobowych jest Mateusz Grynicki

2. W celu skorzystania z Usługi, w szczególności złożenia zapytania o ofertę zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie https://beranicosmetics.com/regulamin/ (Serwis) oraz otrzymania odpowiedzi zwrotnej a także realizacji zamówienia po zaakceptowaniu oferty przez klienta oraz zwrotu zamówienia i procedury reklamacji, ADO oraz IDO przetwarza takie dane osobowe (odpowiednio – zależnie od zakresu danych jaki został podany przez Klienta), jak:

         a        adres e-mail,

         b       numer telefonu

         c        imię i nazwisko

         d       firma,

         e        adres zamieszkania lub adres siedziby,

         f        adres IP,

         g       informacje o przeglądarce internetowej,

         h       informacje o systemie operacyjnym.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

3. W celu wykorzystywania cookies i innych powiązanych technologii (skrypty, web beacon i inne) na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

4. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez Administratora w ramach Serwisu w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, opisanych w Regulaminie, zarówno w sposób całkowicie zautomatyzowany, częściowo zautomatyzowany jak i w sposób inny niż zautomatyzowany odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

5. Powyżej wskazane dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia ofert współpracy w zakresie pomocy prawnej dotyczące kredytów walutowych.

6. Administrator może udostępnić dane Klienta podmiotom współpracującym z Administratorem celem przygotowania oferty dla Klienta (do decyzji) oraz oraz doręczania odpowiedzi na reklamację a także w celu przekazywania treści marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (w sytuacji przekazania numeru telefonu) lub / i przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 08.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w sytuacji przekazania adresu e-mailowego).

7. Ponadto, dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym prawem podatkowym.

8. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej Klient powinien zwrócić się do Administratora. W przypadku zmiany, lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy, którego dane są przetwarzane zobowiązany jest do ich aktualizacji. Złożenie żądania usunięcia danych osobowych w czasie udzielania porady jest możliwe, lecz uniemożliwia otrzymanie porady.

9. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Administratora.

10. Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na chwilę obecną jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

12. W celu wypełnienia obowiązków związanych z RODO, w szczególności poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji, np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

  •   imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
  • miejscowość
  • numer telefonu.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes,